Testimonies

Katherine Fabiola de la Orbe

Lessons taken: 22

Mirella Estela Santana Rosario

Lessons taken: 3

Malaquías Méndez

Lessons taken: 45

Cemania Julliet

Lessons taken: 233

Agustina Gladys Rincón

Lessons taken: 188

Ydelena Daniel Louis

Lessons taken: 11

Mavimose Jacques

Lessons taken: 169

Mavimose Jacques

Lecciones tomadas: 169

Mavimose Jacques

Lecciones tomadas: 169

Mavimose Jacques

Lecciones tomadas: 169